Mitä nostimme viikkokatsaukseen? – Älykaupunki

Mitä nostimme viikkokatsaukseen? – Älykaupunki

Älykaupunkien kehittäminen vaatii järkeä

Älykaupunkien tavoitteena on digitalisaation avulla kyetä vastaamaan paremmin kaupungistumisen ja suuren väkimäärään synnyttämiin haasteisiin ja edesauttaa kestävän kehityksen toteutumista kaupungeissa. Asukkaiden määrän kasvaminen kaupungeissa onkin lisännyt useita ongelmia, kuten liikennettä, saastumista, energian kulutusta ja jätteiden määrää. Näihin haasteisiin pyritään vastaamaan uudella teknologialla.

Älykaupungit perustuvat moniulotteisiin digitaalisiin verkostoihin ja sensoreihin, joita on sisällytetty kaupungin rakenteisiin. Ympäri kaupunkia kerätty tieto muutetaan reaaliaikaiseksi älykkyydeksi, jonka tehtävä on auttaa kaupunkia ja sen asukasta parantamaan elämänlaatuaan. Esimerkiksi joukkoliikenteen reitit voivat mukautua reaaliajassa kysynnän mukaan ja älykkäät liikennevalot vähentävät ruuhkia, sujuvoittavat liikennettä ja vähentävät liikenteen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä. Älykkyyden yhdistämistä kaupunkisuunnitteluun ilmentää hyvin Tampereen kaupungin esimerkki: se rakentaa keskusta-alueelle älykkäästi ohjautuvaa katuvalaistusta, jonka avulla voidaan muun muassa ohjata yleisöä tapahtumiin saapumisessa ja poistumisessa.  

Monet suuret yritykset, kuten esimerkiksi Toyota, Panasonic sekä Volkswagen ovat investoineet älykaupunkien kehittämiseen. Kaupunkien älyllistyminen ja palveluiden kehittyminen voivat itsessään lisätä yleistä turvallisuutta ja ihmisten hyvinvointia sekä ehkäistä rikoksia. Älyllistyminen tarvitseekin uusia innovaatioita, mikä puolestaan mahdollistaa yrityksille lukuisia uudenlaisia markkinapaikkoja. 

Kaupunkien älyllistyminen jatkuu ja kehityksessä piilee omat riskinsä. Todennäköisin kehityssuunta on polarisoituminen, jossa rikkaimpien maiden kaupungit jatkavat kehittymistä älykkäämmiksi, köyhimpien maiden jäädessä kehityksestä jälkeen. Ihannetilanteessa kaupunkien älyllistyminen olisi avainasemassa eriarvoistumisen pienentämisessä. Jos köyhemmät kaupungit kykenisivät integroimaan digitaalisia järjestelmiä kaupunki-infrastruktuuriinsa, se voisi pienentää kaupungin kokonaiskulutusta ja parantaa kaupungin markkina-arvoa uusien investointien näkökulmasta.

Älykkäät kaupungit yhdistävät tietoa, joka koskee niin liikennettä, terveyspalveluita, energian käyttöä, vesihuoltoa, jätehuoltoa, rakennuksia kuin erilaisia turvallisuusteknologioitakin. Älykaupunki yhdistää siis lähestulkoon kaikki toiminnot verkon kautta yhteen. Mitä älykkäämmäksi kaupunki kehittyy ja mitä enemmän sillä on tietoa, sitä suuremmaksi kasvaa tiedon manipuloinnin mahdollisuus. Manipuloimalla esimerkiksi liikennevirtojen tuottamaa tietoa, voidaan vaikuttaa merkittäviin päätöksiin ja investointeihin ja päätösten perustuminen järjestelmien koostamaan tietoon voi vähentää demokraattista päätöksenteon roolia. Kaupunkien pitkälle viety älyllistyminen voikin pahimmillaan johtaa valvontakulttuuriin, kansalaisvapauksien ja yksityisyyden menettämiseen. Digitaalisia ratkaisuja suunniteltaessa keskeisimpiä vaatimuksia ovat yksityisyyden suojan ylläpitäminen sekä kyberturvallisuuden toteutuminen.

Kaupunkien älyllistyminen on järkevää silloin, kun kyberturvallisuus on integroitu kaupunki-infrastruktuuriin ja on näin toimiva ja keskeinen osa älykaupunkia. Älykaupungit on suunniteltava aina tapauskohtaisesti ja hallittava koko ekosysteemi. Ilman oikeanlaista suunnittelua, älykaupunki voi kohdata suuria vaikeuksia erilaisten kyberrikollisten hyödyntäessä älykaupungin haavoittuvuudet. Älykaupunkeja on suunniteltu sellaiseen yhteiskunnalliseen tilanteeseen, missä vallitsee rauha ja järjestys. Tällä hetkellä tilanne on muuttunut merkittävästi, mikä voi saattaa monet älykkäät kaupungit hyvinkin avuttomaan asemaan.

Älykaupungin hyödyt

Uudet innovaatiot auttavat tuomaan ratkaisuja ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin
Laaja tietomäärä auttaa tekemään oikea-aikaisia päätöksiä
Helpottaa asukkaiden arjen sujuvuutta ja voi vähentää eriarvoisuutta

Älykaupungin haasteet

Kyberhyökkäysten riski älykaupunkeja kohtaan kasvaa
Datamanipulaatiolla voidaan vaikuttaa päätöksiin
Teknologiakeskeisyys voi vähentää demokratiaa ja lisätä teknokratiaa

Älyä älykaupunkien kehittämiseen

Älykaupunki, älyrakennukset ja älykoti tuovat hallittavaksi uusia tietoturvan, tietosuojan ja kyberturvallisuuden riskejä. ​Digitalisaation hyötyjen täysimääräinen hyödyntäminen on mahdollista ainoastaan silloin, kun hallitsemme digiturvallisuuden osa-alueiden riskitekijät.

Kyberturvallisuuden hallinta tämän mittakaavan ympäristöissä, tulee sisältää perusteellisen riskinarvioinnin laatimisen koko toimitusketjun haavoittuvuuksien tunnistamiseksi.

Mitä ja miten?

 1. Tarkista laitteiden tietoturvaominaisuudet ​
 2. Toimi security by design konseptin mukaisesti ​
 3. Valitse kumppaneita, jotka ovat tietoturvallisiksi sertifioituja​
 4. Aseta sopiva budjetti turvallisuudelle​
 5. Asenna ohjelmisto haavoittuvuuksien hallitsemiseksi​
 6. Varmista yhteistyö eri toiminnallisuuksien välillä​
 7. Ymmärrä ekosysteemi kokonaisvaltaisesti, älä pelkästään asenna IT-ratkaisuja.​
 8. Yhteistyö eri toimijoiden/osaajien välillä​
 9. Uudista suunnittelutiimejä ja kerää parhaita käytäntöjä.​
 10. Ota käyttöön jatkuvan oppimisen malli.​
 11. Läpinäkyvyys – avoin tiedonvaihto

Jos 35–40 % kyberuhkista pystytään torjumaan teknologisilla ratkaisuilla niin millä keinoin torjutaan loput 65–60 % ?​

Jokainen verkkoon liitetty laite tai verkossa toimiva appi laajentaa aina hyökkäyspintaa, älyjääkaappiisi tuskin hyökätään, mutta sen kautta päästään sisäverkkoosi ja mahdollisesti toimintaympäristösi infraan. ​ Kyberrikollisilla on aina tavoite ja selkeät strategiat, hyvin harvoin, jos koskaan tehdään satunnaisia iskuja, ellei kyseessä ole harhautus tai testaus suurempaa iskua varten​.

Hyökkäykset tehdään aina ajankohtana, jolloin me emme ole valppaina, tilastojen mukaan aamuyöllä 2–4 välillä tai viikonloppuisin, jolloin miehitys on minimissään.​

Riskejä, joita älykaupungit kohtaavat

Ongelmia saattaa syntyä, jos kaupunki luottaa keskitettyyn ratkaisuun ydininfrastruktuurinsa hallinnassa. Monet kaupungit ovatkin jo maksaneet suuria summia, kun ne ovat joutuneet kyberrikollisten suorittamien kiristyshaittaohjelma hyökkäysten (ransomware) kohteiksi. Kyberrikolliset etsivät jatkuvasti haavoittuvuuksia ja jatkavat IoT-laitteisiin hyökkäämistä joko ottamalla laitteen hallintaansa, varastamalla tietoja tai häiritsemällä sen tarjoamaa palvelua.

IoT laitteet ovat ensisijaisesti sulautettuja tietokonejärjestelmiä ja varsin rajoitettuja. Ne ovat usein yksikäyttöisiä laitteita, jotka suorittavat tiettyjä toimintoja laajemmassa, monimutkaisemmassa järjestelmässä. Vain rajoitettujen toimintojen tarjoaminen mahdollistaa niiden helpon liitettävyyden ja edullisuuden, mikä tarkoittaa, että suojausmekanismien on oltava yhtä erikoistuneita ja niillä on pystyttävä suojautumaan kohdistetuilta hyökkäyksiltä.

Tietosuojaongelmia voi syntyä IoT laitteiden tiedonkeruumekanismien vuoksi, mikä johtaa käyttäjien profilointiin ja tunnistamiseen odottamattomissa käyttötapauksissa. Siksi näiden laitteiden käyttöönotossa on oltava tietoinen niiden riskeistä ja varovaisempi niiden elinkaaren, tiedonkeruumekanismien ja yleisten suojausprotokollien vuoksi.

Älykkäiden kaupunkien kehitys jatkuu samoin kuin teknologioiden niiden ympärillä ja niiden potentiaali on liian houkuttelevaa, että ne voitaisiin sivuuttaa. Älykaupunki pilotteja otetaan käyttöön maailmanlaajuisesti, mutta yksikään kaupunki ei voi vielä lunastaa tätä titteliä, koska vanhaa infrastruktuuria ja palveluntarjoajia on liikaa.

Turvallisuuden tunne harhaa vai faktaa?

Esineiden internet (IoT), joka leviää koteihimme turvakameroiden, hälytysjärjestelmien ja Wi-Fi-yhteydellä yhdistettyjen audiovisuaalisten laitteiden muodossa, aiheuttaa jatkuvasti kasvavan uhan. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan jokaista Internetiin kytkettyä laitetta tulisi lähtökohtaisesti pitää haavoittuvuutena. Kaiken kaikkiaan digitaalinen rikollisuus on asia, joka kaupunkiyhteisöissä asuvien on otettava huomioon kaikilla elämänsä osa-alueilla.

Valoisa puoli on se, että useiden turvallisuuteen vaikuttavien osa-alueiden ennakointi, varautuminen ja kehitys on vahvassa kasvussa. Parhaita esimerkkejä tästä ovat liikennekuolemien dramaattinen väheneminen robotisoinnin ansiosta sekä rikollisuutta ehkäisevät ja ratkaisevat älykkäät valvontajärjestelmät.

Älykaupunki LuxTurrim5G-hankkeessa ei niinkään ollut kyse valaisinpylväästä, vaan aivan uudesta elementistä, jolla rakennetaan älykaupungin keskeistä infrastruktuuria – sen digitaalista selkärankaa. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kehitetty 5G-älypylväskonsepti, jossa valaisinpylvääseen on integroitu 5G-tukiaseman ohella muun muassa sää- ja ilmanlaatusensoreita, videokameroita, näyttöjä, sähköautojen latausyksikkö ja muita laitteita pilotointiin käytännössä. Espoon Keraan valmistui laaja 19 älypylvään yhtenäinen pilottiverkko, joka kattaa alueita Nokian Espoon kampuksella sekä reitin sieltä Keran rautatieasemalle. Uutta ns. millimetriaaltotaajuuden 5G-teknologiaa hyödyntävät älypylväät tuovat paitsi supernopeat 5G-yhteydet myös laajan sensoriverkon käyttäjien hyödynnettäväksi.
Lue lisää https://www.vttresearch.com/fi/uutiset-ja-tarinat/luxturrim5g-ratkaisut-valmiita-maailmanlaajuisille-alykaupunkimarkkinoille

Nähdään FinnBuild messuilla!

4.10.2022 10:45 – 11:15 DigiPRO lavalla Aapo Cederberg

Digitalisaation merkitys rakentamisessa – Kyberturvallinen älykoti – älyrakennus – älykaupunki – miten se tehdään?

Messuohjelman löydät  https://fihttps://finnbuild.messukeskus.com/messuilla/ohjelma/

Futures Platform 2022. Smart cities. https://www.futuresplatform.com/

https://www.futuresplatform.com/blog/city-of-the-future-through-7-themes

https://ec.europa.eu/info/es-regionu-ir-miestu-pletra/temos/miestai-ir-miestu-pletra/miestu-iniciatyvos/smart-cities_en

https://yle.fi/uutiset/3-12602132

https://www.infosecurity-magazine.com/opinions/cybersecurity-risks-smart-cities/

Onko tilannekuvasi oikeanlainen? Pysytkö perässä? Ei hätää, ei tarvitsekaan, Cyberwatch Finlandin analyytikkotiimi tekee työn puolestasi ja rakentaa päivittäin oikeanlaista kybermaailman strategista tilannekuvaa

Tilaa katsaukset omiksesi – Ota yhteyttä keneen tahansa meistä tai office@cyberwatchfinland.fi

Olethan huomannut, että löydät meidät myös sosiaalisen median kanavista?
Voit seurata meitä LinkedInissä ja Twitterissä käyttämällä hashtägejä #cyberwatchFI #cybercatchFI

Intohimona kyberturvallisempi maailma

Jaa tämä artikkeli

Löysitkö etsimäsi?

Kerromme mielellämme lisää kyberturvallisuuspalveluistamme.